verzuimbeleid

Te laat komen en lessen missen is op alle middelbare scholen een hardnekkig probleem. We doen er op de OSB alles aan om verzuim en te laat komen terug te dringen.

We houden goed bij of leerlingen er zijn en of ze op tijd komen. Een leerling die te laat is moet een briefje halen bij de conciërge en zich de volgende dag om acht uur op school melden. Wanneer een leerling echt vaak te laat komt, geven we dit door aan Bureau Leerplicht. Uiteraard waarschuwen wij eerst de ouders als hun kind in de gevarenzone komt.

Als een leerling zonder opgegeven reden afwezig is, belt een verzuimcoördinator de ouders op om te horen wat er aan de hand is. Ook hiervoor geldt dat wij bij te veel afwezigheid verplicht zijn Bureau Leerplicht te waarschuwen.

We vinden het belangrijk dat ouders hun steentje bijdragen als het aankomt op het terugdringen van verzuim. Ouders kunnen op de OSB  zelf nakijken hoe vaak hun kind te laat of afwezig is, in het online leerlingvolgsysteem Magister.

Aanvraag verlof

Soms kan het noodzakelijk zijn om buiten de reguliere schoolvakanties verlof aan te vragen. Als het gaat om minder dan tien schooldagen zal de  school aan de hand van de regels van Bureau Leerplicht bekijken of verlof toestaan mogelijk is en op grond daarvan al dan niet toestemming verlenen. Er worden twee soorten verlof onderscheiden:  verlof wegens bijzondere omstandigheden (begrafenis, bruiloft bijv.) en verlof omdat ouders in een andere tijd dan de school vakanties weg willen.
Verlof moet altijd aangevraagd worden middels een officieel formulier, dat formulier kan ingeleverd worden bij de deelschoolleider van uw kind, de uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag.
Op de formulieren kunt u lezen welke regels daarvoor gehanteerd worden. Als het om meer dan 10 schooldagen gaat moet de aanvraag ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier vakantieverlof te downloaden.

Klik hier om het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden te downloaden.

Het aanvraagformulier vakantieverlof en het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden zijn .pdf bestanden. Om een .pdf bestanden te kunnen bekijken kunt u hier een .pdf reader downloaden.