SE CE rooster

Schooljaar 2017-2018

6 november 2017 t/m 10 november 2017 SE1,4,7 hv en SE3 4vmbo
8 januari 2018 t/m 12 januari 2018 SE4 4vmbo
15 januari 2018 t/m 19 januari 2018 SE2,5,8 hv
19 februari 2018 t/m 23 februari 2018 3vmbo toetsdagen
11 maart 2018 t/m 16 maart 2018 SE5 4 vmbo
19 maart 2018 t/m 23 maart 2018 SE6,9 hv
14 mei 2018 t/m 29 mei 2018 CSE en SE periode voor 5v
4 juni 2018 t/m 8 juni 2018 SE3 hv
25 juni 2018 t/m 27 juni 2018 toetsdagen 3vmbo
2 juli 2018 en 3 juli 2018 toetsdagen 3vmbo