medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad van de OSB bestaat wettelijk voorgeschreven uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Door middel van de medezeggenschapsraad worden deze belanghebbenden op de hoogte gehouden van het schoolbeleid. Zij kunnen hier over meedenken en (tot op zekere hoogte) over meebeslissen.

De medezeggenschapsraad heeft een drietal rechten:

1. Het informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. Zo dient de medezeggenschapsraad ieder jaar de begroting en een (financieel) jaarverslag te ontvangen.

2. Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad mag bijvoorbeeld advies geven over een wijziging van het lesrooster.

3. Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De oudergeleiding van de medezeggenschapsraad heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de ouderbijdrage.
De medezeggenschapsraad vervult dus een belangrijke adviserende en controlerende functie binnen de school.

De MR overlegt ongeveer 6x per jaar met de directie.
Dit schooljaar vergadert de MR op:
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 14 december 2020
Maandag 1 februari 2021
Maandag 29 maart 2021
Maandag 14 juni 2021

De oudergeleding van de MR is dringend op zoek naar versterking. Kijk hier voor meer informatie.

De Medezeggenschapsraad bestaat nu uit:

Ouders
Nancy Doelwijt (voorzitter MR)
Ilse Godtschalk
vacant
vacant

Leerlingen
Sophie van Daelen
Tanisha Rumi

Personeel
Edwin van den Bosch
Özcan Boztepe (voorzitter PMR)
Jettie Descornez (interim)
Peter van den Heuvel
Joost Ploeger
Lita van Rij
Debby Rokette (interim)
Martijn van Veen (OOP)

 

>> MR reglement versie 2016
>> MR statuut per 1 dec 2015

De bovenstaande bestanden zijn in pdf formaat, om de .pdf te kunnen bekijken kunt u hier een .pdf reader downloaden.