Functionaris Gegevensbescherming

 • De Functionaris Gegevensbescherming is mevrouw Bauk van der Valk. Zij is te bereiken per e-mail ( fg@osbijlmer.nl )
 • De verwerkingsregisters voor leerlingen, medewerkers, sollicitanten en leden van de Raad van Toezicht zijn weliswaar gevuld, maar zullen nog intern worden getoetst.
 • Besloten is om geen databestanden aan te leggen van oud-leerlingen en ex-medewerkers.
 • Het Protocol voor het gebruik van e-mail, ICT en sociale media, alsmede het Protocol voor camera- en videobeelden zijn geschreven.
 • Van onze medewerkers wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij op een integere manier – conform de AVG-richtlijnen – omgaan met persoonsgegevens. Daarvoor hoeven zij echter geen geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Wettelijk is het namelijk niet verplicht en het heeft geen toegevoegde waarde.
 • Uiteraard hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze zullen mettertijd worden aangescherpt en dan omschreven.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel, de inhoud en het gebruik van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG, de bepalingen in dit reglement en het binnen de organisatie vastgestelde beleid.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer treft maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer draagt er zorg voor dat zijn personeel kennis heeft van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer informeert de beheerders en de gebruikers periodiek om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer draagt zorg voor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling bij de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de diensten van de informatiemaatschappij, onderwijs en begeleiding van leerlingen, of ziekteverzuim en re-integratie van personeel.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten voor de gegevensverwerkingen die hij voor de verschillende categorieën van betrokkenen uitvoert.
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer laat bij bovengenoemde taken adviseren door de functionaris gegevensbescherming
 • © Het auteursrecht op het privacyreglement berust bij Wille Donker advocaten. Zonder voorafgaande toestemming is kopiëren/verspreiden, al dan niet digitaal, voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik niet toegestaan.